ReadyPlanet.com
dot
dot
Destination
dot
dot

dot


Mba Wanida Jamieson
twitter


หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก article

  เชียงราย หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

วันแรก - เชียงของ ห้วยทราย  หลวงพระบาง
  รับที่ โรงแรม เดินทางโดยรถตู้เช้าไปเชียงของ
  หลังอาหารเช้า ลงเรือข้ามฝั่งแม่น้ำโขงสู่ เมืองห้วยทราย สปป.ลาว
  ลงเรือท่องเที่ยวเดินทางสู่ หลวงพระบาง
  มื้อกลางวันกับบรรยากาศ ริมฝั่งสองแม่น้ำโขงบนเรือ
  ถึงหลวงพระบางเข้าพักที่โรงแรม ในเมืองหลวงพระบาง
  อาหารมื้อค่ำ เที่ยวชม ตลาดกลางคืน ชมบรรยากาศ สปป.ลาว

วันที่สอง - พระราชวัง วัดเชียงทอง วัดวิซุ่น บ้านผานม น้ำตกตาดกวงสี ภูสี
  (เช้าตักบาตร)เนไฮไลท์ ของประเทศลาว ที่มีการตักบาตรยาวมากที่สุด
  ชมตลาดเช้าของลาวที่มีของแปลกตามากมาย กลับที่พัก ทานอาหารเช้า
  ไปชมพระราชวังเจ้าชีวิต หรือพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง นั่งรถต่อไปยังวัดเชียงทอง
  วัดวิซุ่น เจดีย์ปทุม หมู่บ้านผานม แวะทานอาหารกลางวัน ต่อด้วยน้ำตกกวงสีที่สวยงามมาก
  ต่อด้วยพระธาตุภูสีชมพระอาทิตย์ตกดินเห็นวิวทิวทัศน์เมืองหลวงพระบาง
  อาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม - หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง ปากแบง
  หลังอาหารเช้าออกเดินทางจากหลวงพระบางล่องเรือแวะชมถ้ำติ่ง ที่มีพระพุทธรูปมากมายในถ้ำ
  อาหารกลางวันบนเรือ ชา กาแฟไว้บริการ ขนมขบเคี้ยว ถึงปากแบง
  พักที่ โรงแรมปากแบงลอร์ด
  รับประทานอาหารค่ำ เดินเที่ยวชม ตลาดพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ - ปากแบง ห้วยทราย เชียงของ เชียงราย
  อาหารเช้าบนเรือ ลงเรือแม่น้ำโขงเดินทางสู่ ห้วยทราย เพื่อกลับถึง ประเทศไทย
  อาหารกลางวันบนเรือสำราญ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ  บ่ายๆ เรือถึงห้วยทราย
  ลงเรือข้ามฝั่งแม่น้ำโขงกลับสู่เมืองไทย อำเภอเชียงของ
  เดินทางโดยรถปรับอากาศ เข้าสู่ตัวเมืองเชียงราย โดยสวัสดิภาพ ......

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดHighLightS

Three Country Tour
เชียงราย – สิบสองปันนา article
Rock Climbing Activity
วัดพระธาตุเก้าจอม
เชียงราย 3วัน 2คืนCopyright © 2011 All Rights Reserved.