ReadyPlanet.com
dot
dot
Destination
dot
dot

dot


Mba Wanida Jamieson
twitter


เชียงราย4วัน3คืน - 2 article

 

เชียงราย 4 วัน 3 คืน-แพคเกจ2 (AH 4002)


วันแรก   สนามบินเชียงราย / โรงแรมในเมือง – ดอยตุง – ถ้ำปุ่มถ้ำปลา –แม่สาย
        ท่าขี้เหล็ก - โรงแรมในเชียงราย

วันที่สอง  โรงแรมในเมืองเชียงราย – สามเหลี่ยมทองคำ – นั่งเรือน้ำโขง ขึ้นฝั่ง สปป.ลาว
        เมืองโบราณเชียงแสน – ภูชี้ฟ้า (พักค้างคืนบนภูชี้ฟ้า)

วันที่สาม  ที่พัก – เดินทางขึ้นภูชี้ฟ้าตั้งแต่เช้าตรู่ – น้ำตกภูซาง – วัดร่องขุ่น
        โรงแรมในเมืองเชียงราย

วันที่สี่    โรงแรมในเมืองเชียงราย –ดอยแม่สลอง – ส่งกลับสนามบิน / โรงแรมในเมือง

อัตราค่าบริการ  :  7,690  บาท

อัตรานี้รวมค่าบริการ
  ค่าห้องพักคู่ โรงแรมในเมืองชียงราย 2 คืน
  ค่าห้องพักบนภูชี้ฟ้า  1 คืน
  ค่าอาหาร 11 มื้อ
  ค่ารถ ค่าเรือ ค่าทำหนังสือผ่านแดน ลาว และพม่า
  ค่าเข้าชมสถานที่
  ค่าไกด์นำเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  ค่าใช้จ่ายนอกเหนือโปรแกรมทัวร์
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดPackage

Elephant riding
Three countries
Sabai Sabai package
Easy Package 3days
Half Day Cycling Tour
เชียงราย 4วัน3คืน article
ทัวร์เชียงราย-ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงราย-เต็มวัน
2 days 1 night Trek
1 day Trekking tourCopyright © 2011 All Rights Reserved.