ReadyPlanet.com
dot
dot
Destination
dot
dot

dot


Mba Wanida Jamieson
twitter


เชียงราย 4วัน3คืน article

 

 

แพคเกจเที่ยวเชียงราย  4 วัน  3 คืน  แพคเกจ 1 (AH 4001)

วันแรก   โรงแรมที่พัก / สนามบินเชียงราย – ดอยตุง – ถ้ำปุ่มถ้ำปลา
        แม่สาย (ท่าขี้เหล็ก) –เชียงราย(เข้าโรงแรมที่พัก)

วันที่สอง  โรงแรมที่พัก (ในตัวเมืองเชียงราย) – สามเหลี่ยมทองคำ
        นั่งเรือน้ำโขง-ขึ้นฝั่ง สปป.ลาว- เมืองโบราณเชียง
        เชียงแสน – เชียงราย (เข้าโรงแรมที่พัก)

วันที่สาม  โรงแรมที่พัก (ในตัวเมืองเชียงราย) – นั่งเรือน้ำกก 
                     หมู่บ้านช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร – กลับที่พัก

วันที่สี่    โรงแรมที่พัก (ในตัวเมืองเชียงราย) – สักการะพ่อขุนเม็งรายฯ
        วัดพระแก้ว  วัดพระสิงห์ เสาหลักเมือง-วัดร่องขุ่น-สนามบินเชียงราย
        โรงแรมในตัวเมืองเชียงราย

อัตราค่าบริการ  :  7,030 บาท

อัตรานี้รวมค่าบริการดังนี้
  ค่าห้องพักคู่  โรงแรมในเมืองชียงราย 3 คืน
  ค่าอาหาร  11 มื้อ
  ค่ารถ ค่าเรือ ค่าทำหนังสือผ่านแดน ลาว และพม่า
  ค่าเข้าชมสถานที่
  ค่านั่งช้าง
  ค่าไกด์นำเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  ค่าใช้จ่ายนอกเหนือโปรแกรมทัวร์
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดPackage

Elephant riding
Three countries
Sabai Sabai package
Easy Package 3days
Half Day Cycling Tour
เชียงราย4วัน3คืน - 2 article
ทัวร์เชียงราย-ครึ่งวัน
ทัวร์เชียงราย-เต็มวัน
2 days 1 night Trek
1 day Trekking tourCopyright © 2011 All Rights Reserved.