ReadyPlanet.com
dot
dot
Destination
dot
dot

dot


Mba Wanida Jamieson
twitter


เชียงราย – สิบสองปันนา article

เชียงราย สิบสองปันนา 2

วันแรก :  เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อหาน-เชียงรุ่ง (อาหาร:เช้า-กลางวัน-เย็น)
         รับที่...โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซต์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
         นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงไปเมืองห้วยทราย สปป.ลาว
         เดินทางโดยรถยนต์ไป...สิบสองปันนา  ถึงเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา
         เที่ยวชมถนนคนเดิน พักที่...โรงแรมไตการ์เด้น

วันที่สอง : สวนป่าดงดิบ-โชว์พาราณาสี (อาหาร:เช้า-กลางวัน-เย็น)
         เที่ยว...“ สวนป่าดงดิบ ” ชมฝูงนกยูงแสนรู้ การแสดงพื้นเมือง

                      เยี่ยมชม...ศูนย์สมุนไพรเมืองลื้อ และวัดหลวงเมืองลื้อ  ชมศาสนสถาน
         และวัฒนธรรมของชาวสิบสองปันนา กลางคืนชม “ พาราณาสีโชว์ ”
         พักที่ ...โรงแรมไตการ์เด้น

วันที่สาม : สวนม่านเทิง – กาลันป้า (อาหาร:เช้า-กลางวัน-เย็น)
         เที่ยว...“ สวนม่านทิง  พระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อในอดีต
         บ่าย...เยือนหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อที่กาลันป้า
         ชม...วิถีชีวิต การแสดงพื้นเมืองและร่วมสนุกกับพิธีสงกรานต์ของชาวไทลื้อ
         พักที่ ...โรงแรมไตการ์เด้น

วันที่สี่  : เชียงรุ่ง – เชียงของ (อาหาร:เช้า-กลางวัน)
        เช้า...เดินทางกลับเมืองไทย
        เย็น...ถึงเชียงของ  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดHighLightS

Three Country Tour
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก article
Rock Climbing Activity
วัดพระธาตุเก้าจอม
เชียงราย 3วัน 2คืนCopyright © 2011 All Rights Reserved.